Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Nie potrafi podnieść nawet pieniędzy
Strażak zginął na służbie
Dziewczynki opętane agresją
Animex próbuje wymusić własne „prawo”
Ze strachu narobił w spodnie
Prześwietlamy portfele władzy
Zawalczy o koronę najpiękniejszej
Odeszła kobieta z klasą
Śmierć pieszej po uderzeniu hulajnogą
Dzieci w paszczy krokodyla
Śmierć policjanta. Czy na pewno samobójstwo?
Samobójstwo policjanta na komendzie
Burmistrz Iławy bez wotum zaufania
Mapy sprzed stuleci
Dziewczyna z alpakami
Kiedy kupić węgiel?
Nowe oszustwo: sms do mamy
Listy do zmarłego
Zatłukł kompana na śmierć
Jezioro zabrało dwa istnienia
Więcej...

INFORMACJE

2019-11-13

Czy droga ekspresowa S5 na pewno przez Iławę?


W sierpniu 2019 roku informowaliśmy o rozpoczęciu prac nad Studium Korytarzowym na ostatnim brakującym odcinku drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą (S7) a Nowymi Marzami (A1) koło Grudziądza. Wstępne analizy potwierdzają potrzebę przedłużenia ekspresowej „piątki”.

Równolegle z realizowanymi, bieżącymi działaniami inwestycyjnymi przygotowujemy wielopłaszczyznową analizę dalszego rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. Dlatego prowadzimy stałe prace koncepcyjne dla kompleksowego rozwoju sieci dróg krajowych w perspektywie zarówno najbliższej dekady i kilku kolejnych.

Dotyczy to m.in. docelowej siatki tras szybkiego ruchu, a więc nowych i już istniejących autostrad i dróg ekspresowych.

Kolejnym zakresem analizy jest kompleksowe ujęcie całej sieci czyli połączenia szybkich tras z pozostałymi drogami krajowym. W szczególności dotyczy to rozwoju programu obwodnic miast i miejscowości oraz pozostałych odcinków dróg na terenie całego kraju.

Wyboru tras drogowych do analiz studialnych dokonujemy na podstawie wieloletniej wiedzy o stanie sieci drogowej, stwierdzonych potrzebach w zakresie transportu, w skali kraju lub regionu oraz wniosków zgłaszanych nam przez społeczności lokalne.

Przykładem aktywnego podejścia GDDKiA do planowania nowych elementów sieci drogowej jest odcinek S5 Ostróda-Nowe Marzy koło Grudziądza.

Ten fragment będzie stanowił kontynuację realizowanego obecnie przebiegu Nowe Marzy – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Bolków.

Zapewni ekspresowe połączenie granicy Polski z Czechami na Dolnym Śląsku z Wielkopolską, Kujawami i Warmią oraz – dzięki planowanej trasie S16 – również z Suwalszczyzną i trasą ViaBaltica prowadząca do granicy z Litwą.

Na początek studium

Pierwszy kamień milowy tego opracowania obejmował studium sieci drogowej, a jego efekty zostały zaprezentowane publicznie 5 listopada 2019 roku w Olsztynie. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli centrali oraz Oddziałów GDDKiA w Olsztynie i Bydgoszczy.

Oprócz prezentacji wyników dotychczas przeprowadzonych analiz, obejmowało szeroką dyskusję na temat docelowej sieci drogowej na analizowanym obszarze.

Obszerna analiza

Obszar przeszło 8 tysięcy km² (3 województwa, 14 powiatów, 53 gminy), charakteryzujący się słabym zagospodarowaniem terenu, licznymi jeziorami i ciekami wodnymi i obszarami cennymi przyrodniczo, poddaliśmy szerokiej analizie.

Wszystko pod kątem istniejących uwarunkowań nie tylko środowiskowych, ale społecznych, infrastrukturalnych, zagospodarowania terenu oraz formalnych wynikających z funkcjonujących dokumentów strategiczno-rozwojowych, zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na wytrasowanie około 940 km dróg, dla których zostały zapewnione parametry techniczne dla założonej klasy drogi ekspresowej.

Spośród wszystkich wykreślonych tras, na potrzeby analiz ruchowych, zdefiniowano reprezentatywne trzy przebiegi. Na nich zasymulowano ruch pojazdów, jaki może wystąpić w przypadku realizacji jednej z rozpatrywanych opcji.

Pierwsze analizy ruchowe

Wykonano model sieci drogowej obejmujący teren trzech województw. Przedstawiono model uwzględniający ośrodki miejskie i wiejskie oraz wprowadzono harmonogram rozwoju inwestycji zarówno w zakresie dróg krajowych, jak i połączeń samorządowych.

Takie działanie pozwala zbadać przyszłe funkcjonowanie sieci drogowej z uwzględnieniem jej wszystkich elementów, które znajdują się obecnie w różnych etapach cyklu życia projektu. Patrzymy na rozwój infrastruktury drogowej szeroko i perspektywicznie, uwzględniając wszystkie niezbędne aspekty.

Sporządzony model uwzględniający kwestie ekonomiczne i ruchowe na wybranych przebiegach S5 jednoznacznie potwierdził uzasadnienie realizacji analizowanej inwestycji.

Będzie to kierunkowe dopełnienie sieci dróg krajowych w Polsce północno-wschodniej. Uzyskane reprezentatywne wielkości ruchu pojazdów, niezależnie do rozpatrywanego przebiegu, wskazują jako zasadną realizację drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym w analizowanym obszarze.

Wnioski do dalszych prac

Kolejnym etapem prac nad Studium Korytarzowym dla fragmentu S5 będzie zdefiniowanie – w oparciu o wytrasowane już trzy przebiegi – korytarzy do szczegółowych analiz technicznych, ekonomicznych społecznych i środowiskowych w celu określenia rozwiązania optymalnego z punktu widzenia inwestora, czyli GDDKIA.

Wybór preferowanego rozwiązania nastąpi w ramach analizy wielokryterialnej, która będzie w sposób obiektywny oceniać wieloaspektowo każdy z wariantów – opcja preferowana może być kombinacją różnych wariantów.

Wskazany do dalszych analiz korytarz o szerokości około 5 km, zostanie skierowany do uszczegółowienia w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, gdzie będą prowadzone kolejne wariantowania i analizy dążące do wskazania optymalnego i precyzyjnego, przyszłego przebiegu inwestycji.

Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przygotowanie inwestycji to etap trudny i wymagający, dlatego już teraz podejmujemy ważne decyzje i konkretne działania, aby droga S5 nabrała nowego ogólnokrajowego wymiaru.

KAROL GŁĘBOCKI
GDDKiA Olsztyn


Spośród wszystkich wykreślonych tras,
na potrzeby analiz ruchowych, zdefiniowano
reprezentatywne przebiegi – w trzech możliwych
korytarzach o szerokości po 5 km:
po śladzie starej DK-16 oraz korytarz południowy
i korytarz północny.
  2019-11-13  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
100467212REDAKCJA:
redakcja@kurier-ilawski.pl


Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2023 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.