Logo Kurier Iławski

Pierwsza strona
INFORMACJE
Opinie
Kurier Zdrowia i Urody
Papierosy
CENNIK MODUŁOWY
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia modułowe
Stopka
Wyszukiwarka
FORUM

INFORMACJE
Czy ktoś kradnie nawet woreczki na psie kupy?
Paszport wyrobisz w Iławie!
Czy przewodniczący Brzozowski straci mandat?
Znany muzyk jazzowy oskarżony o pedofilię
Remont mieszkania ITBS. Chciałam tylko normalności.
Znaleziono zwłoki kobiety
Dziecko zmarło w Dzień Dziecka
Pierwsza sesja i już podwyżka zarobków burmistrza
Molestowanie sprzed lat
Podwójna tragedia motocyklistów
20 lat Warmii i Mazur w Unii Europejskiej. Co nam się udało?
Koalicja ognia i wody
Zwycięzcy drugiej tury
Jak trwoga to do... piwnicy
Nie daj się oszukać!
Zbudują wojskowy radar radiolokacyjny
Pierwsza taka operacja
Do studzienki mógł wpaść człowiek!
Jakie komitety wystartują w wyborach?
Wilki rozszarpały psy domowe na oczach dziecka
Więcej...

INFORMACJE

2019-12-25

Gmina wiejska Iława. Bezpieczny plan wydatków na 2020 rok


Rada Gminy Iława uchwaliła budżet na przyszły 2020 rok. O ile na bieżące funkcjonowanie gminy wiejskiej pieniądze są zapewnione, to rozpoczęcie nowych inwestycji w dużym stopniu uzależnione będzie od pozyskania środków zewnętrznych.

Dochody gminy Iława na rok 2020 uchwalono w wysokości 69.215.914 zł, zaś wydatki w 71.587.713 złotych. Deficyt budżetowy ma wynieść 2.371.799 złotych.

– W planie dochodów nie ujęliśmy środków zewnętrznych, o które gmina będzie występowała do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki – zaznacza wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, odpowiedzialny za konstrukcję budżetu. – Przyszłoroczny budżet gwarantuje właściwą realizację zadań gminy, w tym bezpieczne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych. Deficyt zaś jest wynikiem wyłącznie planowanych wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące pochłoną 63.453.134 zł (88,64% ogółu wydatków), zaś majątkowe – 8.134.579 zł (11,36%). Pomimo zwiększonych wydatków na oświatę budżet jest prorozwojowy i proinwestycyjny. Poniższy przegląd zadań ujętych w przyszłorocznym budżecie gminy Iława to potwierdza.

Priorytetem inwestycje drogowe

Łącznie na transport i łączność przewiduje się wydatki w wysokości 8,55 mln zł. Do najważniejszych z nich należą:

Przebudowa dróg:

 • Gulb-Wólka – 404.075 zł,
 • we Frednowach – 128.000
 • w Szymbarku (2 drogi) – łącznie – 487.604 zł,
 • Dół-Ławice – 3.182.690 zł,
 • w Nejdykach – 140.000 zł – (zadanie zaplanowane z dotacją w wysokości 50% z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
 • budowa ul. Księżycowej w Nowej Wsi – 900.821 zł,

  Zadania te już otrzymały lub są planowane z dofinansowaniem w wysokości co najmniej 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.

  Oprócz tego zaplanowano 25 mniejszych inwestycji drogowych oraz przygotowanie kolejnych dokumentacji technicznych. Są to to m.in.:

 • przebudowy dróg i chodników: Nowa Wieś (kilka ulic), Nejdyki, Julin, Dziarny-Kozianka, Smolniki, Borek, Gałdowo, Mątyki-Dąbrowa-Rudzienice, Nejdyki-Kamionka, Sąpy, Ząbrowo (ul. Leśna), Kamień Mały-Wola Kamieńska, Kamień Mały-Szałkowo, Ławice-Tchórzanka-Gromoty, Dziarnówko, Radomek, Wikielec, Mózgowo, Stanowo, Frednowy.

 • budowa: ciągu pieszo-rowerowego Segnowy-Ząbrowo, parkingu w Rudzienicach przy ośrodku zdrowia, parkingu w Mątykach przy świetlicy.

  W budżecie przewidziano 150.000 zł dotacji dla miasta Iława na dofinansowanie przewozów osobowych realizowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie.

  Gmina Iława przekaże również dotację w wysokości 623.600 zł dla powiatu iławskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Mątyki-Gromoty. Środki te stanowią 50% wkładu własnego do pozyskanej przez powiat dotacji.

  Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym zimowym odśnieżaniem dróg gminnych, zaplanowano 1.891.450 zł.

  W ramach rozdziału „melioracje wodne” ujęto dotację 30.000 zł dla gminnej spółki wodnej na renowację rowów melioracyjnych na terenie całej gminy.

  Przewidziano również dotację dla powiatu na budowę ciągu pieszo-rowerowego Iława-Szałkowo (50.000 zł).

  – Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowaliśmy 695 tysięcy zł. Większość tej kwoty zostanie przeznaczona na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – wyjaśnia wójt Harmaciński.

  W tym miejscu trzeba wspomnieć o dwóch ważnych inwestycjach: w 2020 r. zakończymy budowę remizy strażackiej we Franciszkowie. Na III etap przeznaczyliśmy 220.000 zł, z czego dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie 100.000 zł. Planujemy również rozpoczęcie działań związanych z budową remizy w Ząbrowie.

  Wsparcie dostanie także iławska policja – z przeznaczeniem na dodatkowe służby w okresie letnim na terenie Siemian (2.000 zł) oraz zakup samochodu służbowego (15.000 zł).

  Bardzo ważną pozycję w budżecie na 2020 r. zajmuje fundusz sołecki. Na realizację inicjatyw mieszkańców poszczególnych sołectw przeznaczono aż 738.181 zł.

  Sołectwa zamierzają przeznaczyć ww. środki m.in. na różnego rodzaju przedsięwzięcia: m.in. na budowę: chodników, oświetlenia ulicznego, placów zabaw, siłowni plenerowych, wiat rekreacyjnych, elementów małej infrastruktury i zieleni a także na zagospodarowanie terenu, plaż i miejsc spotkań mieszkańców, remontów świetlic i ich doposażenia. W budżecie znajduje się również odbudowa wiat zadaszonych w obrębie „grodziska” w Karasiu, które uległy całkowitemu zniszczeniu na skutek pożaru w 2019 r.

  We Frednowach powstanie otwarta strefa aktywności. Na ten cel w budżecie przeznaczono kwotę 115.000 zł, z planowanym dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu.

  W przyszłym roku przewidziano także zamontowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,11 kW dla ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach. Koszt tego zadania ok. 194.205 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 wyniesie 134.206 zł.

  Warto podkreślić, że gmina przeznaczy w formie dotacji kwotę 60.000 zł dla parafii rzymskokatolickiej we Frednowach, w celu odbudowy wieży kościelnej, zniszczonej na skutek pożaru.

  Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 1.183.087,80 zł na realizację projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Iława”. Środki pochodzą z programu RPO WiM na lata 2014-2020. W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura potrzebna do wdrożenia programu e-urząd. Pozwoli to na załatwienie większości spraw urzędowych przez internet. System usprawni pracę urzędu i pozwoli zaoszczędzić czas mieszkańców gminy. Całkowita wartość projektu wyniesie 1.391.868 zł, a na rok 2020 w budżecie przeznaczono kwotę 265.805 zł.

  Oświata i wychowanie
  – 18.719.195 zł

  Wydatki na oświatę i wychowanie to 26,15% wszystkich bieżących wydatków budżetowych gminy. Właściwe funkcjonowanie wszystkich placówek jest więc zapewnione, podobnie jak środki na wykonanie zgłoszonych wcześniej niezbędnych remontów.

  Warto zaznaczyć, że planowana rządowa subwencja oświatowa pokrywa jedynie 60,82% ogółu wydatków. Różnica w kwocie 8.608.205 zł pochodzi z budżetu gminy. Wskaźnik ten – niestety – z roku na rok ulega pogorszeniu, co może w przyszłości ograniczyć wydatki inwestycyjne i negatywnie wpłynąć na rozwój gminy.

  Kultura fizyczna i sport
  – 523.300 zł

  Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć 523.300 zł, z czego 362.000 zł przewidziano na zadania gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Planuje się też przeznaczyć 27.000 zł na nagrody oraz stypendia sportowe, zakup materiałów i wyposażenia.

  Inne inwestycje

  Trzeba zaznaczyć, że duża część spośród wymienionych poniżej zadań zaplanowana jest do realizacji po uzyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych:

 • przebudowa szkoły wraz z budową sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie (etap I)
 • rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu
 • budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi
 • budowa świetlicy w Kałdunach (wykonanie dokumentacji)

  Inne wydatki

  W budżecie na rok 2020 zabezpieczono środki na realizację tzw. projektów miękkich, realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy Iława, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówkę Wsparcia Dziennego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Należą do nich takie projekty jak:

  „KURS NA AKTYWNOŚĆ” – projekt na lata 2018-2020 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Cel główny projektu: podniesienie aktywności, kompetencji społeczno-zawodowych oraz zatrudnienia wśród mieszkańców zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Iława poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w ramach Klubu Integracji Społecznej w latach 2018-2020.

  Kwota pozyskanego dofinansowania na jego realizację to 341.370,00 zł, całkowita zaś wartość projektu wynosi 406.170,00 zł. W 2020 r. przeznaczono kwotę 185.210 zł, z czego wkład własny GOPS wynosi 30.000 zł.

  Zadanie publiczne będzie też polegać na dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działalności klubu „Senior+” powstałego w 2018 r. Gmina Iława otrzymała dofinansowanie z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na utworzenie i wyposażenie placówki. W ramach realizacji zadania publicznego opieką zostanie objętych 20 osób powyżej 60. roku życia zamieszkujących gminę Iława.

  W klubie realizowane będą zajęcia edukacyjne (biblioterapia, pogadanki, wykłady), zajęcia manualne, zajęcia usprawniająco-ruchowe, organizowane będą imprezy kulturalne, warsztaty umiejętności interpersonalnych oraz animacja środowiska lokalnego na rzecz osób starszych i warsztaty kulinarne. Kluby Senior+ działają w miejscowościach: Ławice, Nowa Wieś i Laseczno. W 2020 r. planujemy utworzenie takiego klubu w Stradomnie.

  Kwota całego przedsięwzięcia na 2020 to ok. 120.000 zł, a dofinansowanie ok. 48.000 zł.

  Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono w budżecie kwotę 1.802.220 zł, z czego 717.000 na realizację wielu zadań realizowanych przez GOK w Lasecznie z zakresu upowszechniania kultury i 242.000 zł na funkcjonowanie bibliotek, działających w strukturach GOK.

  opracował:
  RADOSŁAW SAFIANOWSKI


  Wójt Krzysztof Harmaciński
  przedstawia założenia
  budżetu gminy Iława na 2020 rok
  Rada Gminy Iława podczas głosowania
  nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2020 rok
  Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku
  Budowa remizy OSP we Franciszkowie
  Planowana jest Strefa Aktywności we Frednowach
  (na zdjęciu Otwarta Strefa Aktywności w Gromotach)
  Planowana inwestycja proekologiczna
  – instalacja fotowoltaiczna na budynku
  ekomariny w Siemianach •   2019-12-25  

  Z komentarzami zapraszamy na forum
  Wróć   Góra strony
  104440570  REDAKCJA:
  redakcja@kurier-ilawski.pl


  Zaproszenia: co, gdzie, kiedy?
  informator@kurier-ilawski.pl


  Biuro Ogłoszeń Drobnych:
  ogloszenia@kurier-ilawski.pl


  Biuro Reklamy:
  reklama@kurier-ilawski.pl


  Kronika Towarzyska:
  kronika@kurier-ilawski.pl


  Pierwsza strona | INFORMACJE | Opinie | Kurier Zdrowia i Urody | Papierosy | CENNIK MODUŁOWY | Ogłoszenia drobne | Ogłoszenia modułowe
  Stopka | Wyszukiwarka | FORUM | 
  E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
  Copyright © 2001-2024 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.