Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Komornik. Licytacja nieruchomości
Praca: prezes zarządu
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Komornik. Licytacja nieruchomości
Praca: dyrektor szkoły
Praca: prezes zarządu
Przetarg. Sprzedaż działek gruntu
Auto-Części Woźnicki: OPONY, OPONY!
Pół miliarda dla organizacji pozarządowych. Program PROO
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2019-05-22

Praca: prezes zarządu


RADA NADZORCZA
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH
sp. z o.o. w Kisielicach, ul. Kolejowa 1


poszukuje doświadczonego i ambitnego
kandydata na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

miejsce pracy: KISIELICE
region: warmińsko-mazurskieWymagania:

a) ukończone wyższe studia,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

d) posiadanie zgód korporacyjnych, o ile w przypadku danego kandydata mają one zastosowanie,

e) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek,

f) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

g) posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, a w szczególności znajomość branży, w tym znajomość obowiązujących rozwiązań normatywno-prawnych regulujących obszar branży,

h) znajomość zasad zarządzania i kierowania zespołami pracowników,

i) posiadanie umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu strategicznym; mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych w tym funduszy Unii Europejskiej,

j) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,

k) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a) życiorys (cv),

b) list motywacyjny,

c) oryginał lub odpis lub kopię ukończenia studiów wyższych,

d) oryginały lub odpisy lub kopie świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony,

e) zgody korporacyjne, o ile w przypadku danego kandydata mają one zastosowanie,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

g) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

h) oświadczenie o braku przesłanek dyskwalifikujących kandydaturę, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

i) informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem – numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

j) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym postępowaniem kwalifikacyjnym.


Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki przy ul. Kolejowej 1 w Kisielicach, w godzinach 9:00 – 15:00, w terminie do dnia 28 maja 2019 r., w zamkniętych podwójnych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu”.

W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data doręczenia zgłoszenia. Złożenie zgłoszenia zostanie potwierdzone z oznaczeniem daty i godziny przyjęcia przez sekretariat Spółki.

OGŁOSZENIE: A/2019/05/21/08.

  2019-05-22  

Na skutek postanowienia sądu
komentowanie zostało wyłączone (tymczasowo).
Zapraszamy na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
124254099


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2019 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.