Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie, felietony
kogel-mogel
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
Projektu zmian zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa
Auto-Części Woźnicki: DOJAZD PO STAREMU
DNI IŁAWY: Bajm, Piaseczny, Kwiatkowski
Nowe ceny wody i ścieków
Praca: dziennikarz
Komornik: licytacja nieruchomości
Auto-Części Woźnicki: AKUMULATORY
Kisielice. Sprzedaż nieruchomości
Konkurs: stanowisko dyrektora szkoły
Komornik: licytacja nieruchomości
LOTNICZA MAJÓWKA IŁAWA 2018. Podziękowanie!
Konkurs: stanowisko prezesa ZUK
Auto-Części Woźnicki: OPONY! OPONY!
Iława. Koncert zespołu ENEJ
LOTNICZA MAJÓWKA. Iława 2018
Iława. Sprzedaż działek. Licytacja
Gmina Lubawa wyróżniona w skali kraju
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2018-04-04

Iława. Sprzedaż działek. Licytacja
ogłasza ustny przetarg
na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00005185/2, składającej się z działek:

–> o numerze geodezyjnym 477/11 o powierzchni 1,2623 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku,
–> o numerze geodezyjnym 438/1 o powierzchni 0,9843 ha

położonych w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Iławie, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskie; o wartości 316 000,00 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy złotych, zero groszy) netto, z czego działka 477/11 o wartości 202 000,00 zł, a działka 438/1 o wartości 114 000,00 zł.

Przetarg będzie prowadzony drogą ustnej licytacji dla opisanego wyżej prawa użytkowania wieczystego. Wartość prawa użytkowania wieczystego została podana na podstawie aktualnych operatów szacunkowych.

W przypadku sprzedaży do wartości prawa użytkowania wieczystego trzeba dodać podatek VAT w wysokości 23%. Mając na względzie wyżej opisane prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego budynku, zostanie wystawione na licytację za cenę wywoławczą 388 680,00 zł brutto (316 000,00 zł netto plus VAT), wadium będzie wynosiło 38 868,00 zł, a postąpienie będzie wynosiło nie mniej niż 3886,80 zł.

WARUNKI PRZETARGU

1.Przetarg odbędzie się w Kancelarii Adwokackiej Kotowski i Współpracownicy – Adwokat Marcin Kotowski, adres: ul. Adama Mickiewicza 14/1, 10-509 Olsztyn w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00.

2.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, wskazanego powyżej, przelewem na konto Funduszu Rozwoju Spółek S.A. o numerze: BGK 81 1130 1017 0020 1491 3620 0001 w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r.

4.Nabywca zobowiązany jest uiścić oferowaną cenę przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność przedmiotu przetargu.

5.Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Michała Stryjewskiego pod numerem telefonu 503-589-988.

6.Prowadzącym przetarg będzie Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

7.Ceny wywoławcze brutto zawierają podatek VAT w stawce 23%.

8.Przedmioty przetargu będzie można obejrzeć na tydzień przed terminem przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu z osobą wskazaną w pkt 5.

POUCZENIA I ZASTRZEŻENIA

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Oferentowi wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni a najpóźniej do chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium (wadium przepada na rzecz sprzedawcy).

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu czternastu dni od daty przetargu.

Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Ponadto spółka na każdym etapie przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Na wypadek unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego, osoby wpłacające wadium są proszone o podanie telefonu do kontaktu osobie wskazanej w pkt 5 warunków przetargu.

Nieprzyjęcie oferty, odstąpienie od przetargu lub unieważnienie przetargu nie rodzi prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium ani żadnych innych skutków prawnych oraz roszczeń oferentów w stosunku do spółki.

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
A/2018/03/13/06

  2018-04-04  

Z komentarzami zapraszamy na forum
Wróć   Góra strony
117254614


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie, felietony | kogel-mogel | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe
szukaj | FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2018 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.