Logo Kurier Iławski

wejście
jedynka Kuriera
CZYTAJ
opinie
CENNIK
ogłoszenia drobne
ogłoszenia modułowe
szukaj
FORUM

ogłoszenia modułowe
MYCIE ELEWACJI
Iława. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
AZPO. Rekrutacja do szkoły prywatnej
Gmina Iława. Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy
Gmina Lubawa. Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
Iława. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Plan zagospodarowania: Szczepkowo
Plan zagospodarowania: Stradomno, Szymbark
Bezpłatna pomoc dla młodych przedsiębiorców
Mieszkanie kupię do remontu
Problemy z drogami oddechowymi?
Komornik sądowy. Licytacje nieruchomości (5)
Praca: dziennikarz
Praca: dziennikarz sportowy
Praca: przedstawiciel ds. reklamy
Radca Prawny JOANNA WACŁAWSKA
Kancelaria Księgowa SKARBÓWKA
Więcej...

ogłoszenia modułowe

2020-04-08

Plan zagospodarowania: SzczepkowoOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY IŁAWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi SZCZEPKOWO w gminie Iława
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 293) oraz Uchwały Nr L/437/2018 Rady Gminy Iława z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szczepkowo w gminie Iława,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi SZCZEPKOWO w gminie Iława wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.04.2020 do 19.05.2020

na stronie: bip.gmina-ilawa.pl/162/Ogloszenia_Wojta

oraz w siedzibie Urzędu Gminy Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława (boczne wejście) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 89-649-08-20.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Iława o godz. 9.00 w sali 219.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi na piśmie należy składać do Wójta Gminy Iława z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Iława lub na jego adres.OGŁOSZENIE A/2020/04/15/02

  2020-04-08  

Z komentarzami zapraszamy
na moderowane FORUM
Wróć   Góra strony
128900595


Biuro Ogłoszeń Drobnych:
drobne@kurier-ilawski.pl


Biuro Reklamy:
reklama@kurier-ilawski.pl


Zapowiedzi: co, gdzie, kiedy?
informator@kurier-ilawski.pl


Kronika Towarzyska:
kronika@kurier-ilawski.pl


Redakcja:
redakcja@kurier-ilawski.pl

wejście | jedynka Kuriera | CZYTAJ | opinie | CENNIK | ogłoszenia drobne | ogłoszenia modułowe | szukaj
FORUM | 
E-mail: redakcja@kurier-ilawski.pl, reklama@kurier-ilawski.pl, ogloszenia@kurier-ilawski.pl
Copyright © 2001-2020 - Kurier Iławski. Wszystkie prawa zastrzeżone.